Blog Archives

Strzemiona czterocięte

Spoistość klasy szkolnej zmniejsza się szczególnie wówczas, gdy uczniowie jej nie znajdują w niej możliwości zaspokajania swych potrzeb zwłaszcza w tym stopniu, jak to miało miejsce dawniej. Chodzi tu przede wszystkim o potrzebę uznania i bezpieczeństwa. Spoistość jej zmniejsza się także wskutek przykrych w niej doświadczeń i przeżyć, a zwłaszcza rozczarowań uczniów. Przykładem takich rozczarowań, i ich wpływu na zmniejszenie spoistości grupy, stanowią m.in. obserwacje M. Horwitza, dokonane na marginesie prowadzonych przez niego badań eksperymentalnych. Osobami badanymi były studentki. Wyznaczono im określone zadania, które chętnie na siebie przyjęły. Podczas wykonywania zadań niektóre” z dziewcząt nabrały przekonania, że brak zdolności w tym kierunku z ich strony może spowodować nieodpowiednie ukończenie zadań: Fakt ten wpłynął na ogólne zaniepokojenie dziewcząt i sprawił, że działalność całej grupy stała się dla nich mniej atrakcyjna. O zmniejszającym się stopniu spoistości grupy — pod wpływem przykrych doświadczeń i przeżyć jej członków świadczą również wspomniane już badania J. R. P. Frencha. Otóż z chwilą, kiedy grupa nie była w stanie uporać się z podjętym przez siebie zadaniem, traciła ona- wyraźnie na swej atrakcyjności w oczach jej członków.
Przytoczone wyniki badań J. R. P. Frencha dowiodły ponadto, że spoistość grupy maleje, gdy członkowie jej różnią się w swych przekonaniach co do sposobu rozwiązywania przez grupę problemów. Niektóre osoby. zdaniem autora rezygnowały z wykonania podjętego uprzednio zadania szczególnie dlatego, że uczestnicy grupy, do której one należały, nie byli zgodni co do sposobu, w jaki powinno się rozwiązywać rozważany problem. Takie zróżnicowanie poglądów stanowi kolejny czynnik dezintegrujący harmonijny układ stosunków w klasie szkolnej. Podobne stanowisko znajduje potwierdzenie w pracy L. Festingera i jego współpracowników. Stwierdzają oni, że jednostka będzie traktowała prawdopodobnie swą grupę jako mniej atrakcyjną, jeśli przekona się o niezgodności własnych swych opinii ze stanowiskiem pozostałych członków grupy w tej samej sprawie. Warto tu nadmienić również, że im bardziej grupa jest spoistą, tym przypuszczalnie większą wykazuje wrażliwość nawet na nieznane zróżnicowanie z tym większą troską usiłuje wyrównać różnice powstałe wśród jej członków. Przekonają o tym m.in. badani aprzedstawione przez H. B. Gerarda.