Tag Archives: strzelec cda

Strzelec cda

Organizowanie w klasie grup uczniowskich jest podporządkowane z reguły określonym formom działalności, jakie uczniowie mają wykonać dla dobra społeczności klasowej lub szkolnej. Formy te mogą być różnorodne, poczynając od bardzo prostych, jak utrzymanie porządku w klasie, a kończąc na bardziej złożonych, jak organizowanie wycieczki, wysuwanie i formułowanie problemów itp. Na ogół można wyróżnić formy działalności grupowej, wykonywane przez uczniów,, w warunkach pozalekcyjnych lub pozaszkolnych oraz w warunkach zajęć lekcyjnych. W jednym i drugim przypadku możemy mieć do czynienia z działalnością grup stałych i doraźnych. Istota jednak wykonywanej przez te grupy działalności pozostaje taka sama, niezależnie od tego, czy są one grupami stałymi, czy doraźnymi. Dlatego też w zasadzie wystarczy zapoznać się bliżej z formami działalności grupowej jedynie z uwagi na okoliczność i miejsce, w jakim są one wykonywane.
Opisane niżej formy działalności grupowej należy traktować wyłącznie jako pewne sugestie czy propozycje, nie zaś jako obowiązujące bezwzględnie zasady postępowania pedagogicznego. Formy te mogą być zastosowane przede wszystkim w klasach V—VIII i we wszystkich klasach szkół średnich. W klasach niższych są również możliwe do zastosowania (zwłaszcza w klasach III i IV), lecz wyraźnie w ograniczonym zakresie. Zresztą nawet w klasach wyższych nie dają się zastosować w jednakowy sposób. Zachodzi tu prawidłowość tego rodzaju, że im klasa jest bardziej umysłowo i społecznie dojrzała, tym większa obowiązuje ją odpowiedzialność za wykonanie określonych zadań, i tym szerszy przysługuje jej zakres kompetencji w ich spełnianiu.