Tag Archives: step up cda

Step up cda

Przedstawione wyżej sposoby organizowania grup uczniowskich nie wyczerpują wszystkich możliwości w tym zakresie i nie ukazują, koniecznych uwarunkowań jakie towarzyszyć powinny powoływaniu tych grup w klasie szkolnej. Powoływanie ich nie miało by sensu, gdyby nie istniał w klasie swoisty klimat psychiczny, sprzyjający organizowaniu takich grup. Chodzi tu przede wszystkim o to, aby uczniowie odczuwali potrzebę zrzeszania się w grupy. W przeciwnym razie mogą odnieść wrażenie, że czynią tak w sposób bezcelowy lub też — jedynie na życzenie i w interesie nauczyciela. Toteż nic dziwnego, że tworzenie grup w takich warunkach nie rokuje większych nadziei na sprawne ich funkcjonowanie. Uczniowie mają być przekonani o celowości powoływania grup uczniowskich. Przekonanie takie powstaje z chwilą wytworzenia w klasie określonych potrzeb społecznych. Wytworzenie takich potrzeb jest warunkiem sine qua non wszelkiego racjonalnego powoływania grup uczniowskich. Stanowi ono konieczny, wstępny etap w organizowaniu życia grupowego w klasie.
Zgodnie z przypuszczeniem W. Okonia istnieją cztery fazy powstawania grup uczniowskich. Pierwsza faza to wspomniane już wytwarzanie w klasie potrzeb społecznych. W drugiej fazie następuje odpowiedni dobór grup, dokonywany jak już wiemy przez samych uczniów z uwzględnieniem niektórych sugestii nauczyciela, który troszczy się o to, aby grupy nie różniły się zbytnio między sobą. W trzeciej fazie powstaje problem wyłaniania się grupowego,
o którym była mowa w rozdziale poświęconym przywództwu w klasie szkolnej. W fazie czwartej następuje możliwie pełne zaktywizowanie wszystkich członków grupy. W przypadku takim funkcję grupowego może pełnić na przemian coraz to inny uczeń.