Tag Archives: rubinek ostrow maz

Rubinek ostrow maz

Polega na tym, że uczniowie wybierają najpierw spośród siebie grupowych, a następnie się do nieb przyłączają. Sposób taki wydaje się odpowiedni w sytuacji, w której nauczyciel nie zna uczniów, natomiast uczniowie dobrze znają się wzajemnie. Trzeci sposób przewiduje mianowanie grupowych przez nauczyciela spośród wyróżniających się uczniów i dobrowolne „dobieranie się” do nich przez pozostałych uczniów klasy. Ten sposób warto zdaniem Kamińskiego stosować, gdy nauczyciel zna dobrze klasę. Wreszcie czwarty i ostatni sposób naturalnego dobierania się uczniów w grupy pozostawia uczniom niemal zupełną swobodę. Nauczyciel pozwala w tym przypadku na dobieranie się w grupy tak, aby uczniom „było ze sobą dobrze pracować”. Sposób taki jest odpowiedni jedynie w klasach starszych.
Nieco odmienny pogląd (od zasygnalizowanych wyżej) na temat doboru grup uczniowskich reprezentował J. Bartecki. Twierdził on, że spontaniczny dobór uczniów jest uzasadniony tylko w przypadku wykonywania przez nich niektórych zadań, takich jak np. zajmowanie się dekoracją klasy lub redagowanie gazetki ściennej. „Ale ta dowolność w ich składzie pisał musi budzić daleko idące zastrzeżenia w tych przypadkach, kiedy chodzi o opanowanie pewnych wiadomości czy umiejętności obowiązujących wszystkich uczniów w klasie, kiedy chodzi o ich systematyczny rozwój”. Nie oznacza to bynajmniej, że był on przeciwny jakiemukolwiek naturalnemu dobieraniu się ucz-< niów w grupy. Zdawał sobie sprawę, iż grupy uczniowskie tworzone z nakazu nauczyciela zupełnie nie zdają egzaminu. Są bowiem nie- tiwałe, pozbawione głębszych więzi uczuciowych między członkami tych grup. J. Bartecki był zdania, że przy tworzeniu zwłaszcza grup „trwałych” nauczyciel nie powinien kierować się ani przesadnym liberalizmem czy żywiołowością, ani też rygorystycznym „komenderowaniem”. Zbytnia spontaniczność i swoboda w doborze grup pozbawia nauczyciela jego kierowniczej funkcji, przesadne zaś ingerowanie z jego strony w tworzeniu grup uczniowskich sprawia, że grupy te istnieją raczej formalnie. Przeto jego zdaniem uczniowie sami dobierają się w grupy, lecz pod umiejętnym kierownictwem nauczyciela. Dba on przede wszystkim o to, aby powstające grupy były możliwie równoważne, szczególnie w zakresie ogólnej dojrzałości szkolnej, i dawały każdej z nich jednakowe szanse pod względem osiągnięć szkolnych.