Tag Archives: joanna sałyga wołomin

Joanna sałyga wołomin

J. Piaget zwrócił on uwagę przede wszystkim na powiązanie logicznego i krytycznego myślenia uczniów z ich działalnością w małych kilkuosobowych grupach. Jego zdaniem uczeń rozumuje najbardziej poprawnie w warunkach wzajemnej konfrontacji i wspólnej wymiany myśli, zwłaszcza podczas wspólnie rozwiązywanych problemów, wysuwanych przez samych uczniów lub nauczycieli. Przeto słuszny jest postulat, aby zaprawiać dzieci do działalności zespołowej, począwszy od pierwszych lat ich pobytu w szkole. Z zagranicznych prac naukowych, poświęconych próbom i doświadczeniom w zakresie działalności zespołowej uczniów, na uwagę zasługują ponadto publikacje m.in. takich uczonych, jak H. Aebłiego, R. Cousineta, C. i E. Freineta, Fr. Hillenbrandta, H. Kleina, W. Lustenbergera, A. Medici, E. Meyera, J. Weyricha, A. Witaka, H. Zilkego i innych. Wszyscy oni uzasadniają celowość i konieczność uwzględnienia działalności zespołowej w pracy dydaktyczno-wychowawczej względami psychologicznymi, socjologicznymi, ekonomicznymi i dydaktycznymi. Główną zaletę działalności zespołowej upatrują w wyzwalaniu przez nią ich aktywnej i samodzielnej postawy uczniów w procesie nauczania. Ważnym również uzasadnieniem tak teoretycznym, jak i praktycznym działalności zespołowej w klasie szkolnej jest cała niemal twórczość pedagogiczna A. Makarenki. Podbudowę teoretyczną działalności zespołowej w procesie wychowawczym można znaleźć także w poglądach pedagogicznych N. Krupskiej, P. Błońskiego, J. Deweya, J. Kerschensteinera, O. Seininga, H. Gaudiga i A. Ferriera, słowem u czołowych przedstawicieli tzw. szkoły pracy. Niemałe zasługi dla uzasadnienia i pogłębienia koncepcji działalności zespołowej uczniów mają polscy pedagogowie, a zwłaszcza: J. Bartecki, A. Kamiński, Cz. Kupisiewicz i Z. Zaborowski. Wszyscy oni udowodnili dużą przydatność działalności zespołowej uczniów w zakresie podnoszenia wyników nauczania i wychowania.