Tag Archives: jak napisać autocharakterystykę

Jak napisać autocharakterystykę

Przebiegające odpowiednio procesy i zjawiska grupowe w klasie szkolnej, stanowią istotnie ważne ogniwo w ogólnym rozwoju, pożądanym tak ze społecznego, jak i wychowawczego punktu widzenia. Toteż trudno wyobrazić sobie skuteczną pracę nauczyciela bez należytego wykorzystania przez niego wpływów dynamiki grupowej klasy dla celów wychowawczych. Wykorzystać je może w rozmaity sposób, np. poprzez stwarzanie warunków sprzyjających działalności zespołowi uczniów, wzajemnej ich dyskusji lub podejmowaniu przez nich wspólnych decyzji. Uczniowie tych klas są o wiele bardziej podatni na łączenie się w małe grupy niż uczniowie klas I—IV. W powstałych w ten sposób grupach uczniowie zdobywają poczucie pewności, bezpieczeństwa i znaczenia, uczą się współżycia i współdziałania społecznego, wyzbywają się impulsów egocentrycznych, nabierają szacunku i poważania dla innych, tworzą normy grupowe szczególnie ważne w tym wieku. Z uwagi na niedocenianie wymagań stawianych przez dorosłych. Naturalna przynależność do grupy pociąga za sobą także ujemne skutki. Należy do nich m.in. ekskluzywna lojalność wobec członków danej grupy, wrogość wobec osób spoza grupy i związane z tym uczucie upokorzenia i osamotnienia tych, którym odmówiono przynależności do grupy, lub też którzy świadomie pozostali „na uboczu”. Przytoczone korzyści i ujemne skutki naturalnych tendencji dzieci i młodzieży do tworzenia grup rówieśniczych przemawiają za koniecznością celowego organizowania działalności zespołowej w klasie. Chodzi o to, aby organizować taką działalność z myślą o podniesieniu efektywności pracy dydaktyczno-wychowawczej. Pierwsze próby szerszego zastosowania działalności zespołowej w szkole miały miejsce na przełomie XIX—XX wieku. Wprowadzano je w sposób intuicyjny, bez jakiegokolwiek uzasadnienia naukowego. Tym tłumaczy się ich wielką różnorodność, którą przedstawił nasz rodak A. Jakiel na podstawie 187 wypowiedzi pedagogów z 25 krajów.