Tag Archives: gimnazjum rokietnica trakt napoleoński

Gimnazjum rokietnica trakt napoleoński

Zarówno zmniejszających, jak i zwiększających spoistość klasy szkolnej wynika niedwuznacznie potrzeba głębszej i systematycznej refleksji nauczyciela nad własnymi metodami pracy wychowawczej. Potrzebę taką dyktuje fakt pełnej jego odpowiedzialności za istniejącą spoistość w klasie szkolnej. Byłoby niewybaczalnym błędem pozostawienie tworzenia się spoistości klasy szkolnej jej własnemu i przypadkowemu rozwojowi. Spoistość bowiem klasy szkolnej jako wypadkowa sił, scalających jej uczniów, stanowi ważny środek realizowania celów wychowawczych. Doceniając znaczenie spoistości klasy szkolnej w procesie wychowawczym uczniów, należy zdać sobie także sprawę i z tego, że zbyt wysoka spoistość kryje w sobie pewne niebezpieczeństwa. Nierzadko bywa ona źródłem megalomanii grupowej, separatyzmu i niechęci do osób spoza grupy. W takiej sytuacji klasa może robić wrażenie grupy zdyscyplinowanej i dobrze wywiązującej się ze swych zadań szkolnych. „Zamykając się” jednak zbytnio w sobie i rezygnując z szerszych kontaktów społecznych z innymi klasami staje się przysłowiową oazą w bogatym życiu szkolnym. Zaczyna odgrywać rolę destruktywną, zwłaszcza wskutek lekceważenia innych klas i wszelkich zbiorowych akcji szkoły. Spoistość klasy może być również oparta na wspólnych normach, wyraźnie sprzecznych z regulaminem szkolnym i sprzeniewierzającym się podstawowym wymaganiom nauczycieli. Toteż niekiedy trzeba osłabiać zbytnią spoistość klasy i poszczególnych jej podgrup, wykazujących skłonności do zachowań nie pożądanych ze społecznego i wychowawczego punktu widzenia. Z drugiej strony należy pamiętać, że napotykane trudności wychowawcze powodują najczęściej wyraźne osłabienie jej spoistości. Bowiem na ogół znajdują się niemal zawsze w klasie uczniowie, którzy nie aprobują aspołecznych zachowań swych kolegów. Z czasem dołączają się do nich inni uczniowie, co z reguły sprawia, że klasa „trudna” jest w zasadzie grupą mało spoistą. Oczywiście jak wspomniano już zdarzają się klasy trudne o spoistości. Klasy te sprawiają nauczycielom z reguły duże trudności. W przypadkach takich zachodzi konieczność zmniejszenia spoistości klasy, podczas gdy w klasach trudnych, o małej spoistości, należy ją odpowiednio zwiększyć. Aby uczynić to w sposób skuteczny, warto uprzednio uświadomić sobie opisane wyżej czynniki zwiększające lub zmniejszające spoistość klasy szkolnej i wybrać z nich najbardziej stosowne do zaistniałej sytuacji. Niestety, pod tym względem polegać można jedynie na własnym wyczuciu. W zakresie tym jak dotąd odczuwa się dotkliwy brak rzetelnych opracowań naukowych.