Tag Archives: demencja starcza a alzheimer

Taniciuszek6 po angielsku

Może być przeświadczenie uczniów o zbytniej dominacji niektórych z nich lub o innych niewłaściwych przejawach ich zachowania się. Wśród uczniów nie zawsze chętnie widziani są tzw. „prymusi”, nie zawsze uznaniem kolegów cieszą się ci, którzy za wszelką cenę usiłują „wkupić się” w łaskę nauczycieli lub wyróżnić się w sposób mało zasłużony. Słowem, nielubiani przeważnie są ci, którzy usiłują dominować w klasie. Twierdzenie o tym, że spoistość klasy szkolnej maleje wskutek dominacji jednych uczniów nad innymi, znajduje swe pewne uzasadnienie w różnych badaniach, przeprowadzonych nad osobami dorosłymi1.
Współzawodnictwo między poszczególnymi uczniami i między- grupowe niewłaściwie inspirowane może również obniżyć spoistość klasy szkolnej. Na negatywną stronę współzawodnictwa zwrócił uwagę M. Deutsch w sygnalizowanych wyżej badaniach. Stwierdził on m.in., że współzawodnictwo powoduje wśród członków grupy poczucie niepewności wskutek oczekiwania wrogich postaw ze strony osób, z którymi wypada im współzawodniczyć. Ponadto czynnikami dezintegrującymi spoistość klasy szkolnej mogą być:

  • niezgodność celów, do jakich zmierzają uczniowie klasy, ‚
  • brak wśród uczniów kontaktów towarzyskich,
  • niewłaściwa organizacja życia i pracy uczniów, nie licząca się dostatecznie z ich indywidualnymi potrzebami,
  • tłumienie inicjatywy uczniów.