Tag Archives: chatka baby jagi orzeszkowo

Chatka baby jagi orzeszkowo

W przypadku odczuwanego przez uczniów zagrożenia ujawnia ta klasa, która nie waha się nawet przed zademonstrowaniem swej wrogości wobec nauczyciela. Problem ten był również przedmiotem badań. Uczucia wrogości wzbudzano u członków kilku grup paprzez traktowanie ich w sposób niesprawiedliwy i samowolny. Wyniki tych badań wykazały, że grupy o wysokiej spoistości ujawniają przypuszczalnie dwa razy więcej wrogości niż grupy o niskiej spoistości. W badaniach tych stwierdzono również, że im wyższa jest spoistość grupy, tym większa jest jej siła oddziaływań, a jej członkowie są mniej skrępowani pod względem okazywania swej wrogości. Wzrost spoistości grupy wskutek przeżywanego przez jej członków lęku i napięcia, powstałego w wyniku odczuwanego przez nich zagrożenia, stwierdzili w swych badaniach m.in. A. D. Pepitone i R. Kleiner. Badania te dotyczyły wpływu zagrożenia i frustracji na spoistość grupy. Odbyły się one podczas obozu wakacyjnego i obejmowały dwie grupy chłopców. W wyniku swych badań autorzy stwierdzili, że wysoki stopień sfrustrowania, i związany z tym stan napięcia członków grupy, zwiększa wydatnie jej spoistość. Do omówionych wyżej czynników spoistości grupy niektórzy psychologowie zaliczają ponadto:

  • wspólny język, jakim posługują się członkowie grupy,
  • ich jednolity sposób myślenia,
  • problemy rozwiązywane w grupie,
  • wspólne cele, jakie grupa realizuje lub zamierza realizować,
  • określone sposoby wzajemnego porozumiewania się,
  • częste kontakty towarzyskie,

Organizacja życia i pracy, polegająca na wyznaczaniu odpowiedzialności każdemu spośród członków grupy za osiągnięcia jej jako całości; zmierza ona do wyrabiania u każdego członka grupy poczucia obowiązku włączania się w proces zaspokajania indywidualnych potrzeb wszystkich swych współtowarzyszy tak, aby stanowiły one jej potrzeby własne, niektóre zdarzenia mające miejsce poza grupą, ale bezpośrednio dotyczące jej członków. Takim zdarzeniem np. wśród załóg fabrycznych może być nieoczekiwana przez nich podwyżka płac8. W warunkach życia szkolnego jest nim z pewnością sprawienie klasie przez dyrekcję szkoły lub zakładu pracy jakiejkolwiek nieoczekiwanej i przyjemnej niespodzianki w postaci wspólnego obejrzenia filmu, wspólnej wycieczki itp.