Tag Archives: charakterystyka rejenta milczka

Charakterystyka rejenta milczka

Są panujące między uczniami stosunki oparte raczej na współdziałaniu i współpracy niż aa współzawodnictwie. Pod tym względem dużo nowego światła rzuciły badania M. Deutscha. W wyniku swych badań doszedł do przekonania, że sytuacja, w której członkowie grupy pozostawali w stosunkach współdziałania, była bardziej dla nich pociągająca niż sytuacja, w której miało miejsce współzawodnictwo. Członkowie w grupach współzawodniczących ze sobą w porównaniu z członkami grup wzajemnie rywalizujących ujawnili m.in.: 1) większą wzajemną przyjaźń, 2) lepsze zharmonizowanie działań, 3) wzajemną pomoc, podział pracy, 5) uprzejmość wobec współtowarzyszy, 6) łatwość porozumiewania się, 7) większą sprawność i systematyczność w wykonywaniu powierzonych im zadań. doniosłym wpływie współdziałania i współpracy na zwiększanie spoistości grupy świadczą również badania przeprowadzone przez M. Sherifa. Wykazały one, że współpraca w ramach dążeń do tego samego upragnionego celu zwiększa przyjaźń wśród członków grupy i rozładowuje panujące w’niej konflikty, a tym samym sprzyja spoistości grupy. Innym czynnikiem, wpływającym na zwiększenie spoistości klasy szkolnej, jest także odczuwane przez uczniów zagrożenie ze strony nauczyciela. Przejawia się ono nierzadko wówczas, gdy nauczyciel stosuje wobec klasy środki zewnętrznego przymusu. Uczniowie jak to udowodniła R. Cunnirigham reagują na taką postawę nauczyciela w różny sposób. Jedni wykazują obojętność i apatię, czemu towarzyszy często brak entuzjazmu i zainteresowania pracą szkolną, inni okazują uległość i odczuwają swą zależność od niego; niektórzy zaś przeżywają silne napięcie i związany z tym lęk, a jeszcze inni przeżywają wyraźny negatywizm i postawę wrogości wobec nauczyciela. To samo dotyczy poszczególnych klas jako .całości. Klasy wykazujące obojętność i apatię nie zdradzają żadnych w zasadzie oznak spoistości, a to wskutek tego, że ich uczniowie rzadko tylko ze sobą współdziałają. Klasy uległe, zależne w dużym stopniu od nauczyciela, charakteryzują się na ogół niską spoistością. Wysoką spoistość przejawiają klasy o jawnej wrogości wobec nauczyciela i klasy, których uczniowie odczuwają przed nimi wyraźny lęk.