This is default featured slide 1 title

This is default featured slide 2 title

This is default featured slide 3 title

This is default featured slide 4 title

This is default featured slide 5 title

DETALICZNA INTERAKCJA

Istnieje dialektyczna interakcja między technologią a społeczeństwem. Technologia nie tylko wpływa na społeczeństwo, ona je utożsamia (por. Castells, 1996). Zdaniem Castellsa obecna faza rozwoju kapitalizmu stała się możliwa dzięki technologii informatycznej. Liczne innowacje i uspra­wnienia w mikroelektronice, telekomunikacji, elektronice cyfrowej do­prowadziły do powstania nowej technologicznej fali, która stała się podstawą stosunków społeczno-gospodarczych. Nowe technologie znalazły zastosowanie na wszystkich etapach produkcji w różnych sektorach gospodarki. Społeczeństwo zgłasza zapotrzebowanie zarówno na robotnika nowego rodzaju, jak i na nowy styl kierowania procesami pracy, by dostosować produkcję do dynamiki wnoszonej przez technolo­gie informatyczne.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

ŚWIADOMOŚĆ PRAGNIEŃ

Świadomy tych zagrożeń był już Wiener (1950), który wyrażał pogląd, że linia automatyczna zastąpi pracę niewolniczą, przyczyniając się do zdecydowanego wzrostu bezrobocia. Prognozy na temat zagrożeń i dobrodziejstw wiążących się z rozwojem technologii są mocno osadzone w kontekście problemów społeczno-poli­tycznych i ekonomicznych. Współczesna niestabilność ekonomiczna, strukturalne bezrobocie, globalizacja są symptomami zbliżania się nowej rewolucji technologicznej. W tych warunkach technologia informatyczna uznana została za główny czynnik postępu, a oświata za główny środek re­alizacji transformacji społeczeństwa epoki przemysłowej i powstania społeczeństwa informacyjnego (por. FoumieriMacKinnon, 1994, s. III).

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

SPOŁECZNA PERSPEKTYWA TECHNOLOGII

Przez kilka ostatnich dekad przyzwyczajaliśmy się do nadejścia nowej cywilizacji: społeczeństwa informacyjnego (por. Bell, 1973). Liczyliśmy się z powstaniem różnych relacji między społeczeństwem a nowoczesną technologią i telekomunikacją. Toffler (1986) stworzył pojęcie „trzeciej fali”, następnej po rolniczej i przemysłowej. Autor ten dostrzega liczne zagrożenia w przejściu z jednej cywilizacji do drugiej. Jednym z nich jest zbyt duża oferta wyboru. Problem wyboru może być rozumiany i w ten sposób, że technologia (np. komputer) ograniczy naszą wolność lub zastąpi nas w wykonywaniu pracy, doprowadzając do alienacji człowieka, ograniczając jego odpowiedzialność wynikającą z postępującej biurokra- tyzacji w podejmowaniu decyzji (por. Mowshowitz, 1976). Obawy te mają długi rodowód.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn