This is default featured slide 1 title

This is default featured slide 2 title

This is default featured slide 3 title

This is default featured slide 4 title

This is default featured slide 5 title

ŚWIADOMOŚĆ PRAGNIEŃ

Świadomy tych zagrożeń był już Wiener (1950), który wyrażał pogląd, że linia automatyczna zastąpi pracę niewolniczą, przyczyniając się do zdecydowanego wzrostu bezrobocia. Prognozy na temat zagrożeń i dobrodziejstw wiążących się z rozwojem technologii są mocno osadzone w kontekście problemów społeczno-poli­tycznych i ekonomicznych. Współczesna niestabilność ekonomiczna, strukturalne bezrobocie, globalizacja są symptomami zbliżania się nowej rewolucji technologicznej. W tych warunkach technologia informatyczna uznana została za główny czynnik postępu, a oświata za główny środek re­alizacji transformacji społeczeństwa epoki przemysłowej i powstania społeczeństwa informacyjnego (por. FoumieriMacKinnon, 1994, s. III).

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

SPOŁECZNA PERSPEKTYWA TECHNOLOGII

Przez kilka ostatnich dekad przyzwyczajaliśmy się do nadejścia nowej cywilizacji: społeczeństwa informacyjnego (por. Bell, 1973). Liczyliśmy się z powstaniem różnych relacji między społeczeństwem a nowoczesną technologią i telekomunikacją. Toffler (1986) stworzył pojęcie „trzeciej fali”, następnej po rolniczej i przemysłowej. Autor ten dostrzega liczne zagrożenia w przejściu z jednej cywilizacji do drugiej. Jednym z nich jest zbyt duża oferta wyboru. Problem wyboru może być rozumiany i w ten sposób, że technologia (np. komputer) ograniczy naszą wolność lub zastąpi nas w wykonywaniu pracy, doprowadzając do alienacji człowieka, ograniczając jego odpowiedzialność wynikającą z postępującej biurokra- tyzacji w podejmowaniu decyzji (por. Mowshowitz, 1976). Obawy te mają długi rodowód.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

WIELE PYTAŃ

Czy służy to społeczeństwu? Jak mało rozumiemy technologię, która z każdej strony nas otacza. Czy prowadzi się szeroką i pogłębioną refleksję nad skutkami jej wpływu? A przecież wraz z rozwojem powinno wzrastać napięcie dotyczące wykorzystywania tech­nologii nie tylko do inicjowania samych zmian, ale jako istotne narzędzie cywilizacji zgodnie z moralnymi i etycznymi zasadami, które nie mogą pochodzić tylko z nauki i technologii (por. Internet, 3). Istnieje jeszcze wiele pytań dotyczących technologii, na które poszuku­jemy odpowiedzi: Jak ustalamy ważne cele technologii? Jak obliczamy koszty związane ze skutkami ubocznymi? Czy wszystko, co jest technicz­nie możliwe, jest pożądane? Czy współczesna technologia zagraża wolności i procesom demokratycznym? Czy negatywne skutki dla środo­wiska mogą dyskwalifikować użyteczną innowację technologiczną?

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn