Źródła błędów w ocenie

Błędy popełniane przez osoby szacujące (w ocenianiu poszczególnych cech) obniżają w sposób zasadniczy rzetelność zastosowanych ocen. Pochodzą one z kilku źródeł. Składają się na nie: 1) niewłaściwa konstrukcja skal ocen, 2) niedostateczna wiedza o osobach ocenianych, a zwłaszcza ich cechach, będących przedmiotem oceny, 3) brak należytej motywacji do precyzyjnego oceniania, 4) indywidualne nieświadome tendencje osób oceniających w zakresie dokonywania ocen. Wadliwie skonstruowana skala ocen jest istotnym źródłem popełnianych niedokładności w ocenie badanych cech. Przede wszystkim warto podkreślić tu, że nie każda skala ocen spełni swą rolę jako rzetelne narzędzie pomiaru (w możliwych oczywiście dla nich granicach), a jedynie taka, która odznacza się: jasnym określeniem ocenianej cechy, wyrażonej w terminach obserwowanych i jednoznacznie rozumianej przez wszystkie osoby szacujące oraz takim dobraniem stopnia skali, które nie sprawiłoby większych trudności w ich rozumieniu, jak i w praktycznym wykorzystaniu. jest również rzeczą bezsporną, że trudno oczekiwać rzetelnej oceny wówczas, gdy osoby szacujące nie znają dobrze cech, które mają ocenić. W związku z tym należy zadbać o to, aby ocenianie określonych cech było poprzedzone systematyczną ich obserwacją. W każdym razie byłoby błędem domagać się oceny natychmiast, lub w ciągu zaledwie kilku dni, po dostarczeniu wykazu odpowiednich cech. Osoba oceniająca, zanim dokona ostatecznej oceny, ma prawo i obowiązek dokładnego zorientowania się w sprawie ocenianych cech.

Cześć, mam na imię Henryk i od wielu lat jestem ojcem. Moja żona namówiła mnie, abym założył tego bloga i dzielić się z wami swoją wiedzą, którą posiadam 🙂 Zapraszam Cię do miłej lektury mojego bloga!