Zarysowana postawa ideowo-społeczna

Jest tylko wtedy właściwa, gdy obejmuje swym zasięgiem wszystkie trzy punkty odniesienia, tj. świat przedmiotów (obiektywna rzeczywistość rzeczy i zjawisk), świat podmiotów (ludzi łącznie z osobą reprezentującą daną postawę) i świat wartości (oceny i normy moralne). Niedocenianie jednego z powyższych punktów odniesienia może spowodować dłuższe lub przynajmniej chwilowe zachwianie się postawy ideowo- -społecznej we wszystkich jej przejawach. Reprezentowany przez nauczyciela poziom wiedzy i myślenia jest także wcale niebagatelnym elementem wszelkiego racjonalnego działania, w tym także działania pedagogicznego. Nie ulega wątpliwości bowiem, że nauczyciel bez odpowiedniego zasobu wiadomości, i umiejętności należytego posługiwania się nimi, nie jest w stanie sprostać zadaniom dydaktyczno-wychowawczym (nie wyłączając z tego organizacji działalności grupowej uczniów). Sama wiedza nie wystarcza; wspierana przez myślenie staje się wiedzą pełniejszą i bardziej zrozumiałą. Podobnie dzieje się z myśleniem. Wymaga ona ciągłego uzupełnienia za pomocą coraz to nowych treści z różnych dziedzin życia. Wiedza i myślenie pozostają w ścisłym związku (powinny tworzyć nierozerwalną całość). Znaczenie wiedzy i myślenia w pracy nauczycieli tłumaczy się przede wszystkim tym, że są one nieodzownym narzędziem każdego świadomego postępowania pedagogicznego. Warunkują nie tylko prawidłowo przebiegający proces nauczania, lecz także i proces wychowania. Wiedzy i myślenia domaga się szczególnie wychowanie z uwagi na złożoność tego procesu oraz z tej racji, że jest to dziedzina pracy najbardziej zaniedbana w szkole. Wiedza i myślenie bynajmniej nie wykluczają uczuć w postępowaniu nauczyciela. Wiedza, myślenie i uczucia uzupełniają się i warunkują wzajemnie. „Intensywne myślenie jak pisze K. Lech powstaje przede wszystkim tam, gdzie towarzyszy mu uczucie; uczucia mogą zaś rozwijać się bogato przede wszystkim wtedy, gdy myślenie stwarza im odpowiednie warunki rozwoju”.

Cześć, mam na imię Henryk i od wielu lat jestem ojcem. Moja żona namówiła mnie, abym założył tego bloga i dzielić się z wami swoją wiedzą, którą posiadam 🙂 Zapraszam Cię do miłej lektury mojego bloga!