Współcześnie znane są m.in. takie metody

Obserwacja, skala ocen, metoda socjometryczna, ankieta, wypracowanie, eksperyment. Nie wszystkie z wymienionych metod badań dają się łatwo zastosować przez nauczycieli w ich codziennej praktyce dydaktyczno-wychowawczej. Niektóre z nich jak eksperyment i skala ocen są szczególnie trudne w nadaniu im wymaganej trafności i rzetelności. Chodzi tu o takie ustawienie badań, aby dotyczyły one tych zjawisk i procesów, które rzeczywiście są podstawowym przedmiotem naszych dociekań (trafność), i aby badały je w sposób możliwie dokładny (rzetelność). Posługiwanie się tymi metodami sprawia trudność nawet osobom dobrze obeznanym z metodologiczną problematyką badań. Niemniej jednak ze względu na ich ogólną wartość poznawczą warto zapoznać się z nimi nieco szerzej. Ma to tę zaletę, że pozwala dostrzec niedostatki w zakresie własnych badań i tym samym dążyć do coraz lepszego ich udoskonalenia. Ponadto umożliwia ono lepsze rozumienie i ocenę prac badawczych na temat dynamiki grupowej klasy szkolnej. Z tych przede wszystkim powodów przedstawienie ich w niniejszej części wydaje się celowe i pożądane. Każda niemal metoda badawcza obejmuje kilka technik badań. Techniki te są uszczegółowieniem danej metody badawczej. Poniższy opis metod ogranicza się w swej przeważającej większości do zarysowania poszczególnych technik badań, mniej zaś do ukazania każdej z metod badawczych w jej globalnym ujęciu. i przekonań, ugruntowanych jednostronnym sposobem patrzenia na rzeczywistość szkolną. Obserwowanie takie jest możliwe tylko wówczas, gdy odwołamy się do bardziej rzetelnych metod badania dynamiki grupowej klasy szkolnej, niż doraźna i niesystematyczna obserwacja.

Cześć, mam na imię Henryk i od wielu lat jestem ojcem. Moja żona namówiła mnie, abym założył tego bloga i dzielić się z wami swoją wiedzą, którą posiadam 🙂 Zapraszam Cię do miłej lektury mojego bloga!