Uczucia tego rodzaju znacznie utrudniają prowadzenie dyskusji, a niekiedy nawet ją uniemożliwiają

Trzeci etap dyskusji dotyczy sformułowania problemu, który będzie przedmiotem rozważań. Problem formułuje najczęściej nauczyciel ; nie wyklucza się tu również udziału uczniów. Problem powinien być sformułowany w sposób zrozumiały dla wszystkich uczniów i możliwie tak, aby odpowiedź na zawarte w nim pytanie nie wymagała tyłko przypomnienia sobie pewnej porcji wiadomości, lecz aby zmuszają uczniów do twórczego myślenia. Dyskusja nad określonym problemem może obejmować odpowiedź na co najmniej trzy pytania. Pierwsze z tych pytań może domagać się jedynie odtworzenia posiadanych przez uczniów wiadomości na określony temat. Pytanie drugie może stawiać ucznia przed koniecznością szukania nowych rozwiązań za pomocą posiadanej wiedzy. Pytanie tego rodzaju, to pytanie problemowe. Pytanie trzecie może odwołać się do wyobraźni uczniów. Jest to pytanie typu: ,,co byłoby, gdyby. Sformułowanie problemu wytycza nie tylko kierunek wypowiedzi uczniów, lecz również określa cel, jaki należy zrealizować podczas dyskusji. Cel taki najczęściej jest zawarty w tytule zapisanym na tablicy na samym początku spotkania. Poszczególne pytania, będące uszczegółowieniem danego problemu, dobrze byłoby również zapisać na tablicy. W praktyce sformułowanie problemu następuje często niemal równolegle z drugim etapem dyskusji, tj. podczas tworzenia sytuacji problemowej. Na przykład w czasie odtwarzania audycji radiowych można (tuż przed odegraniem ich w klasie) zapisać pytania na tablicy celem odpowiedniego ukierunkowania myślenia uczniów podczas jej wysłuchiwania.

Cześć, mam na imię Henryk i od wielu lat jestem ojcem. Moja żona namówiła mnie, abym założył tego bloga i dzielić się z wami swoją wiedzą, którą posiadam 🙂 Zapraszam Cię do miłej lektury mojego bloga!