Przestrzeganie zasady karności oraz ładu i porządku sugeruje przede wszystkim potrzebę aktywizowania uczniów

Zwłaszcza podczas zajęć lekcyjnych, które stanowią przecież główny teren działalności szkoły. Zarówno wspólne poznanie, jak i działanie nie doczekało się w procesie nauczania i wychowania przynależnej sobie rangi. Tymczasem potrzeby obiektywnego świata domagają się ludzi przygotowanych do wspólnie podejmowanych decyzji, wymagających wspólnego rozpatrywania różnych spraw i problemów oraz wykonywania grupowo coraz trudniejszych zadań w imię dalszego postępu i dobrobytu ludzi. Zasada ekonomii wskazuje na konieczność celowego, wydajnego i oszczędnego działania ze strony nauczyciela i uczniów. Celowe działanie zakłada przede wszystkim uwzględnienie w procesie organizowania pracy i życia uczniów potrzeb społecznych i indywidualnych możliwości uczniów. Działanie wydajne i oszczędne sugeruje możliwie maksymalne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej przy użyciu niezbędnych tylko środków, czasu, sił, możliwości. Zasada ekonomii zwracając uwagę na konieczność celowego, wydajnego i oszczędnego działania, podsuwa myśl o potrzebie zaangażowania uczniów nie tylko w samym konkretnym działaniu, lecz także w obmyślaniu czy przedyskutowywaniu najbardziej ekonomicznych sposobów takiego działania oraz w podejmowaniu w tej sprawie określonych decyzji. Wspólne podejmowanie przez uczniów decyzji wpływa wyraźnie na motywację przyszłych ich działań. Stają się oni bardziej odpowiedzialni za to, co czynią. Wykonują ciążące na nich zadania nie tylko pod wpływem wydawanych im poleceń, ale w wyniku własnych doświadczeń w poznanym i poznawanym świecie. Z drugiej strony sam fakt decydowania przez nich o różnych sprawach szkolnych zmusza ich do ciągłego pogłębiania dotychczasowych swych obserwacji i doświadczeń oraz wyrażania różnych swych stanowisk i ocen wobec omawianych zjawisk i zdarzeń, co nie jest bez znaczenia w procesie wychowawczym.

Cześć, mam na imię Henryk i od wielu lat jestem ojcem. Moja żona namówiła mnie, abym założył tego bloga i dzielić się z wami swoją wiedzą, którą posiadam 🙂 Zapraszam Cię do miłej lektury mojego bloga!