Przedmiot i cel dyskusji

Zaangażowanie się uczniów w dyskusję zależy często od rodzaju problemu. Problemy nadające się do wspólnego przedyskutowania w klasie szkolnej są różnorodne. Obejmują one zagadnienia dotyczące spraw organizacyjnych, zachowania się poszczególnych uczniów, bądź też problematyki ogólnospołecznej. Omawianie spraw organizacyjnych klasy szkolnej jest najczęściej związane z planowaniem określonych form działalności uczniów; dotyczy ono przede wszystkim sposobów wykonywania zadań, jakie spoczywają na uczniach z racji ich pracy i życia w szkole. Dyskusja nad tego rodzaju sprawami ma za zadanie usprawnienie działalności uczniów zgodnie z ogólnymi zasadami organizacji ich pracy, a mianowicie z zasadą ekonomii, zasadą humanizacji oraz zasadą kooperacji i harmonii w pracy. Tak więc sprawy organizacyjne klasy szkolnej pozostają w ścisłym związku z wykonywaniem przez ucznia swych codziennych obowiązków szkolnych, wynikających z programu i przepisów regulaminu szkolnego. Byłoby jednak błędem widzieć w obowiązkach uczniów tylko i jedynie zadania w zakresie uczenia się. Trzeba i należy dostrzegać również te formy działania uczniów, które wprowadzają w życie szkoły ożywcze elementy czynnego wypoczynku i psychicznego odprężenia. Problemy, dotyczące zachowania się uczniów, obejmują w zasadzie szeroki wachlarz spraw klasowych. Przeważnie jednak skupiają się na typowych niemal dla każdej klasy szkolnej trudnościach wychowawczych. Trudności te objawiają się w zachowaniu pojedynczych uczniów albo co najmniej kilku lub kilkunastu z nich jednocześnie, a nawet dotyczą całej klasy. Powstają one jako skutek nieprzestrzegania przez uczniów obowiązujących norm postępowania’. Nieprzestrzeganie tych norm jest z kolei rezultatem odczuwania ich przez uczniów jako narzuconych i wewnętrznie im obcych albo pochodzi z przyczyn chwilowego nieporozumienia lub też ma ono miejsce wskutek przeżytej przez uczniów frustracji. Dyskusja nad trudnościami wychowawczymi okaże się tym skuteczniejsza, im trafniej określi źródła tych trudności.

Cześć, mam na imię Henryk i od wielu lat jestem ojcem. Moja żona namówiła mnie, abym założył tego bloga i dzielić się z wami swoją wiedzą, którą posiadam 🙂 Zapraszam Cię do miłej lektury mojego bloga!