Postawa ideowo-społeczna oraz poziom wiedzy i myślenia nauczyciela a organizacja działalności grupowej uczniów

Sposób organizowania działalności grupowej uczniów jak już wiemy jest tym skuteczniejszy im bardziej zaangażowaną wykazuje nauczyciel postawę ideowo-społeczną oraz im wyższy reprezentuje poziom wiedzy i myślenia. Postawa ideowo-społeczna dopomaga mu w wytyczaniu kierunku inspirowanej przez niego działalności grupowej; zaś poziom wiedzy i myślenia pozwala na sprawne realizowanie jego zamierzeń. Postawa ideowo-społeczna nauczyciela to coś zupełnie innego niż jego doskonałość, rozumiana w sensie reprezentowanych przez niego wartości dla nich samych. Postawa ideowo-społeczna zakłada pewną ściśle określoną „doskonałość” pedagoga. Jest to doskonałość człowieka uczulonego na sprawy ludzkie, kierującego się w swym postępowaniu przede wszystkim dobrem społecznym, czyli dobrem innego człowieka. W postawie ideowo-społecznej wyraża się nasz stosunek wobec naczelnej wartości moralnej, jaką jest człowiek jako jednostka społeczna, i wobec głównego celu naszych społecznych działań, którym jest powszechne szczęście ludzi. Nauczyciel o postawie ideowo-społecznej szuka uzasadnień dla swojego postępowania w konkretnych sytuacjach, potrzebach i wartościach społecznych. Abstrahuje od uzasadnień irracjonalnych, opartych li tylko na przesłankach uczuciowych. Nie odpowiada mu także uzasadnienie norm swego postępowania ze względu na poszanowanie siebie samego, własnej ludzkiej godności. Stara się dostrzegać otaczającą go rzeczywistość w jej społecznych wymiarach, doceniając zwłaszcza potrzebę współżycia i współpracy między nim, a poszczególnymi uczniami, podgrupami i całą klasą. Nauczyciel o postawie ideowo-społecznej jest też daleki od takich uzasadnień swojego postępowania, które podkreślają konieczność dostosowania się do zastanych warunków życia, zabiegając jedynie o tzw. małą stabilizację życiową, co praktycznie oznacza zamykanie się we własnym izolowanym świecie.

Cześć, mam na imię Henryk i od wielu lat jestem ojcem. Moja żona namówiła mnie, abym założył tego bloga i dzielić się z wami swoją wiedzą, którą posiadam 🙂 Zapraszam Cię do miłej lektury mojego bloga!