Postawa ideowo-społeczna nauczycieli wobec ludzi

Zwłaszcza swych współ kolegów i uczniów, nacechowana jest zrozumieniem i serdecznością, a także gotowością wspomagania ich, gdy zajdzie tego potrzeba. Najważniejszą jednak cechą postawy ideowo-społecznej jest zrozumienie innych. Zrozumienie takie pozwala widzieć w uczniach nie tyle to, kim są oni aktualnie, ile to, kim stać się mogą. Dzięki temu co brzmi paradoksalnie poznajemy ucznia lepiej, bo nie poddajemy się złudzeniu jakoby zachowanie jego nie mogło już ulec żadnym zmianom. Postawa ideowo-społeczna nauczyciela wobec siebie samego wiąże się z koniecznością ciągłej samokontroli i samooceny. W zawodzie nauczyciela kontrolowanie się i samoocena stanowią szczególnie istotne warunki wzbogacania własnej osobowości i kształtowania właściwych postaw wobec innych ludzi. Nauczyciel częściej niż przedstawiciele innych zawodów jest narażony na niebezpieczeństwo rutyny, która w jego pracy jest zjawiskiem raczej niepożądanym. Praca nauczyciela ma być pracą twórczą i dlatego powinna jej towarzyszyć aktywna i wyzwalająca postawa wobec siebie i uczniów. Postawa taka nie jest łatwa, ponieważ wymaga dużego wkładu energii i wskutek tego nie każdy nauczyciel reprezentuje ją w dostatecznym stopniu. Postawa ideowo-społeczna jest przede wszystkim postawą wobec wartości, rozumianych zwłaszcza jako istotnie ważne oceny i normy życia społecznego. System wartości społeczno-moralnych, jaki przyświecać powinien nauczycielowi, stanowi wypadkową wspomnianej już naczelnej wartości, jaką jest człowiek jako jednostka społeczna.

Cześć, mam na imię Henryk i od wielu lat jestem ojcem. Moja żona namówiła mnie, abym założył tego bloga i dzielić się z wami swoją wiedzą, którą posiadam 🙂 Zapraszam Cię do miłej lektury mojego bloga!