Postawa ideowo-społeczna ma szeroki zakres

  • w postawie wobec otaczającej rzeczywistości,
  • w postawie wobec ludzi,
  • w postawie wobec siebie samego,
  • w postawie wobec wartości.

Postawa ideowo-społeczna‘nauczyciela wobec otaczającej go rzeczywistości polega na czynnym jego uczestnictwie w życiu społecznym. Nauczyciel o takiej postawie nie jest jedynie biernym obserwatorem dokonujących się nieustannie przemian i przeobrażeń społeczno-gospodarczych i polityczno-kulturalnych. Wyczuwa on ich rytm i dynamikę. Usiłuje nie tyle przeciwstawić się istniejącej cywilizacji, ile współdziałać z nią, zacierając granice między przedmiotowym i podmiotowym światem. ,,W akcie zaangażowania świat obiektywny pisze B. Suchodolski zostaje włączony w podmiotowe doświadczenia i próby człowieka, podejmowane z wewnętrznej jego potrzeby, ale poddawane rygorom obiektywnym prawdy lub piękna, słuszności lub sprawiedliwości”. Tak więc zaangażowaniu nauczyciela przyświecać powinna także głęboka refleksja i troska o prawidłowy rozwój toczących się wydarzeń historycznych. Zaangażowanie przeto wymaga umysłowej i emocjonalnej podniety oraz twórczego niepokoju o właściwe przekształcanie zastanej rzeczywistości. Tak rozumiana postawa ideowo-społeczna może przybrać charakter konkretnej działalności społecznej na terenie szkoły i środowiska szkolnego. Postawa taka nie musi być koniecznie postawą działacza społecznego w ścisłym tego słowa znaczeniu. Nie wszyscy bowiem mogą być działaczami. Wszyscy jednak mogą i powinni widzieć ścisłe powiązanie swej codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej z ogólnym nurtem przemian współczesnego życia, przyczyniając się w miarę swych możliwości przynajmniej pośrednio do właściwego i szybkiego ich rozwoju.

Cześć, mam na imię Henryk i od wielu lat jestem ojcem. Moja żona namówiła mnie, abym założył tego bloga i dzielić się z wami swoją wiedzą, którą posiadam 🙂 Zapraszam Cię do miłej lektury mojego bloga!