Poglądy uczniów na temat osobistych cech nauczyciela mogą w dużej mierze dopomóc w ogólnej weryfikacji okazywanych im postaw

Nie zawsze właściwych i pożądanych z wychowawczego punktu widzenia. Warto zapoznać się z tymi opiniami nieco bliżej również z tego powodu, że pozwalają one lepiej i głębiej zrozumieć siebie uczniów, a pośrednio także sam proces dydaktyczno-wychowawczy. Niektórzy psychologowie i pedagogowie w wyniku przeprowadzonych analiz i badań podjęli się próby klasyfikacji nauczycieli ze względu na przynależność ich do różnego rodzaju typów. Wyróżniono je nie tyle z uwagi na posiadane przez nauczycieli cechy osobowości, ile na podstawie ich stosunku do uczniów i konkretnego działania pedagogicznego. Z tego właśnie powodu umożliwiają bardziej wymierną łatwą do wyrażenia charakterystykę nauczyciela niż są w stanie uczynić to długie zestawy cech osobowości. Tak np. M. Grzegorzewska wyróżniła nauczycieli „wyzwalających” i „hamujących”. Pierwsi z nich w swym postępowaniu pedagogicznym nie ukrywają wobec uczniów swych uczuć miłości i sympatii, ani też nie skąpią im pomocy. Dbają o pogodną atmosferę klasy, jej ład i wzajemną życzliwość. Drudzy natomiast odwołują się do zakazów i nakazów; stosują przymus wobec uczniów; toteż w klasie, w której nauczają, panuje atmosfera lęku i obcości. Ch. Caselmann dzieli nauczycieli na tych, którzy czują się przede wszystkim odpowiedzialni za spełnianie przez siebie swych zadań czysto dydaktycznych i na tych, których w szczególności pochłania troska o społeczny rozwój uczniów. Nauczycieli pierwszego typu nazywa łogotropami, ponieważ dbają oni niemal wyłącznie o intelektualny rozwój uczniów. Nauczycieli drugiego typu nazywa pajdot ropami z uwagi zwłaszcza na ich uczynny i życzliwy stosunek do uczniów. Podobny podział proponują W. F. Bruce i A. J. Holden. Wyróżniają oni nauczycieli typu rzeczowego (drill-master) i nauczycieli typu opiekuńczego (motherly type). Nauczyciel rzeczowy dba przeważnie o to, aby uczniowie przyswoili odpowiednie wiadomości, umiejętności i nawyki, nauczyciel opiekuńczy natomiast dba przede wszystkim o dobre samopoczucie dziecka w klasie. Obecnie coraz bardziej popularny staje się podział nauczycieli na demokratów i autokratów, wywodzący się jak wiemy z badań K. Lewina i jego współpracowników.

Cześć, mam na imię Henryk i od wielu lat jestem ojcem. Moja żona namówiła mnie, abym założył tego bloga i dzielić się z wami swoją wiedzą, którą posiadam 🙂 Zapraszam Cię do miłej lektury mojego bloga!