Obserwacja może dotyczyć również pewnych tylko sytuacji w klasie

Celem obserwacji musi być postrzeganie różnych postaw uczniów wobec klasy jako całości lub wobec istniejących w niej przeróżnych grup i podgrup. Obserwacja może dotyczyć również pewnych tylko sytuacji w klasie np. podczas niektórych lekcji lub na przerwach, albo podczas zajęć pozalekcyjnych. Niekoniecznie musi obejmować wszystkich uczniów obserwowanej grupy lub też wszystkie przejawy zachowania się w danej sytuacji. Badając np. atmosferę w klasie, wystarczy obserwować stosunki społeczne, w tym zwłaszcza stosunek nauczyciela do uczniów. M. A. Bany i L. V. Johnson wymieniają kilkanaście celów, możliwych w obserwowaniu dynamiki grupowej klasy szkolnej. Są one następujące:

 • Jak klasa ustosunkowuje się do wykonywanych przez siebie zadań szkolnych?
 • Jak klasa reaguje na nowe sytuacje?
 • Jak klasa reaguje na nagłe i niespodziewane zmiany?
 • Gzy klasa oczekuje sugestii od swych przywódców przed przystąpieniem do określonych działań?
 • Gzy klasa czeka na wskazówki nauczyciela odnośnie własnego postępowania w określonej sytuacji?
 • Czy klasa wybiera tych samych przywódców w różnych sytuacjach?
 • Jak klasa postępuje, gdy pewni przywódcy są nieobecni?
 • Czy klasa wykorzystuje uczniów jako „kozły ofiarne” lub rozładowuje swoje uczucia w inny sposób?
 • Jak klasa traktuje nowego ucznia?
 • Czy klasa sprzeniewierza się ogólnie obowiązującym normom swojego postępowania?
 • Czy istnieją w klasie podgrupy lub kliki, które rywalizują ze sobą lub trzymają się z dala od niej?
 • Gzy klasa kieruje się w swym postępowaniu normami, które sama ustanowiła lub pomogła w ich ustanowieniu?
 • Czy uczniowie swobodnie porozumiewają się między sobą oraz uczestniczą we wspólnym planowaniu i zdobywaniu wiedzy?
 • Czy istnieje zadowolenie w klasie z jej dotychczasowych osiągnięć?
 • Czy istnieją w klasie podziały na obozy ze względu ha różnice płci, mowy, wyznania itp. ?
 • Jaki klasa ma stosunek do poszczególnych nauczycieli?
 • Jakiego rodzaju presje wywiera klasa, aby namówić uczniów do uległości (konformizmu) lub wymusić ją na nich?
 • Ile czasu i jaki wysiłek wkłada klasa w spełnienie zadań obowiązujących i nieobowiązujących?
Cześć, mam na imię Henryk i od wielu lat jestem ojcem. Moja żona namówiła mnie, abym założył tego bloga i dzielić się z wami swoją wiedzą, którą posiadam 🙂 Zapraszam Cię do miłej lektury mojego bloga!