Konstruowanie skal ocen

Poszczególne czynności, związane z konstruowaniem skal ocen, obejmują: dokładne określenie celu, jakiemu mają służyć badania za pomocą tych skal, wybór cech, które mają być przedmiotem oceny i sformułowanie ich (tam gdzie to możliwe) w terminach obserwowalnych, ustalenie stopni skali według określonego jej rodzaju, opracowanie instrukcji mówiącej o celu przeprowadzanych badań i sposobie uczestniczenia w nich, sprawdzenie rzetelności opracowywanej skali ocen. Wstępnym, ale niezmiernie ważnym krokiem w konstruowaniu skali ocen jest zdanie sobie jasno sprawy z tego, co możemy, a czego nie możemy poznać za pomocą skal ocen. Otóż skale ocen pozwalają poznać przede wszystkim opinie dotyczące obserwowalnych cech zachowania. Przeto nie powinno się ich używać (zwłaszcza w pracy badawczej nauczycieli) dla poznawania np. nieobserwowalnych cech osobowości. Lepiej nakreślić sobie skromniejsze cele badań niż zakładać zbyt ambitne i tym samym często nierealne. W życiu klasy szkolnej celami, dającymi się zrealizować za pomocą skal ocen, są m.in. opinie nauczycieli o takich cechach uczniów, jak wygląd zewnętrzny, przestrzeganie higieny, stosunek do nauki i pracy społecznej, mienia społecznego, kolegów, personelu szkoły i regulaminu szkolnego. Szczególną pomoc skale ocen mogą okazać w przypadku oceny różnych osiągnięć zarówno w ramach zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych, jak i pozaszkolnych. Chodzi tu przede wszystkim o ocenę wykonania różnych zadań społecznie użytecznych, jak przygotowanie pomocy naukowych, zorganizowanie wycieczki, zbieranie makulatury, przeprowadzenie wywiadu.

Cześć, mam na imię Henryk i od wielu lat jestem ojcem. Moja żona namówiła mnie, abym założył tego bloga i dzielić się z wami swoją wiedzą, którą posiadam 🙂 Zapraszam Cię do miłej lektury mojego bloga!