Jednym z podstawowych niebezpieczeństw działalności grupowej jest

,,Zamykanie” jej tylko i wyłącznie w obrębie klasy szkolnej. Uczniów pozbawia się w ten sposób szerszych kontaktów społecznych z uczniami innych klas oraz z członkami istniejących w szkole agend samorządu uczniowskiego i organizacji ideowo-wychowawczych. Stąd też uzasadniony wydaje się postulat wiązania działalności grupowej uczniów danej klasy z podobną działalnością innych ugrupowań społecznych, istniejących na terenie szkoły. Niestety, powiązania takie są raczej rzadkością w -naszych szkołach. Rzadko kiedy słyszy się, aby uczniowie z klas wyższych wspomagali uczniów z klas niższych lub też z nimi współpracowali, np. w zakresie przygotowywania części artystycznej z okazji spotkania z rodzicami, apelu szkolnego, akademii czy innej uroczystości szkolnej. Z reguły też nie zaprasza się nigdy uczniów spoza klasy, którzy mogliby niejednokrotnie wzbogacić i urozmaicić przebieg lekcji, np. w charakterze ekspertów ściśle określonych działań. Rzadkością jest również współpraca grup uczniowskich z samorządem ogólnospołecznym i organizacjami ideowo wychowawczymi. Pożądane byłoby szczególnie współdziałanie w ramach działalności grupowej klasy z członkami wspomnianych organizacji. Umożliwia ono nie tylko ożywienie i uatrakcyjnienie grupowej działalności społecznej w klasie, lecz także podniosłoby znacznie poziom wychowania ideowego wśród uczniów. Stąd też działalność grupowa w klasie jest zawsze tylko pewną namiastką tych korzyści, jakie dostarcza zespołowa działalność międzyklasowa, a więc działalność w ramach samorządu szkolnego i organizacji ideowo-wychowawczych. Przedstawione niebezpieczeństwa, na jakie narażona jest działalność uczniów w grupach, powinny być w centrum uwagi każdego nauczyciela prowadzącego zajęcia z uczniami danej klasy, a nie tylko wychowawcy klasowego. Im więcej osób dorosłych dostrzega wyniki , osiągnięć uczniów, tym bardziej zachęca się ich do dalszej pracy. Systematyczna ocena i kontrola działalności grupowej uczniów przez wszystkich nauczycieli stwarza także korzystną płaszczyznę dla pogłębiania wzajemnego współżycia i współdziałania całego grona nauczycielskiego, co niejednokrotnie może stanowić bardziej efektywny sposób oddziaływań niż jakakolwiek inna metoda wychowawcza. Ożywione i zgodne współżycie i współdziałanie nauczycieli stanowi najlepszą rękojmię należytego aktywizowania uczniów w działalności grupowej.

Cześć, mam na imię Henryk i od wielu lat jestem ojcem. Moja żona namówiła mnie, abym założył tego bloga i dzielić się z wami swoją wiedzą, którą posiadam 🙂 Zapraszam Cię do miłej lektury mojego bloga!