Formy działalności grupowej, wykonywane w warunkach zajęć lekcyjnych

Pozostają rzecz jasna w ścisłym związku z działalnością grupową, wykonywaną dla potrzeb nauki szkolnej w warunkach pracy pozalekcyjnej lub pozaszkolnej. Przejawiają się one przede wszystkim w organizowaniu sytuacji problemowej, w wysuwaniu formułowaniu problemów, w rozwiązywaniu tych problemów oraz w podsumowywaniu dyskusji klasowej podczas lekcji lub godzin wychowawczych. Organizowanie sytuacji problemowej w jej szerokim rozumieniu polega na zaprezentowaniu klasie np. przeprowadzonego wywiadu z ciekawymi ludźmi, przygotowanej uprzednio wystawy klasowej, gazetki, albumu, a także na odtworzeniu z taśmy magnetofonowej fragmentu audycji radiowej czy telewizyjnej albo też na nadaniu muzyki i recytacji z płyt, wygłoszeniu wiersza, przedstawieniu inscenizacji (zazwyczaj improwizowanej), odśpiewaniu piosenki, zreferowaniu zagadnienia w oparciu o wycinki z prasy lub ilustracje itp. Organizowana w ten sposób sytuacja problemowa ma na celu wprowadzenie uczniów w pewien osobliwy nastrój i zadumę, ułatwiającą rozbudzenie w nich zainteresowania tematem i problemami lekcji lub godziny wychowawczej. Wysuwanie i formułowanie problemów w grupach uczniowskich polega na zgłaszaniu przez nich własnych propozycji w tej sprawie. Każda z nich jest z kolei rozważana przez nauczyciela, który z reguły ma głos decydujący o ostatecznym jej ujęciu. Rozwiązywanie problemów przez grupy uczniowskie odbywa się bądź to w ramach pracy jednolitej, bądź też zróżnicowanej. W przypadku pracy jednolitej wszystkie grupy zajmują się tymi samymi problemami. W pracy zróżnicowanej każda grupa rozwiązuje inne problemy, składające się na określoną całość.

Cześć, mam na imię Henryk i od wielu lat jestem ojcem. Moja żona namówiła mnie, abym założył tego bloga i dzielić się z wami swoją wiedzą, którą posiadam 🙂 Zapraszam Cię do miłej lektury mojego bloga!