Czy myśli wyrażone podczas dyskusji są jednakowo rozumiane przez wszystkich uczniów

Dlatego też nauczyciel w toku dyskusji powinien stawiać sobie możliwie często następujące pytania: Czy problem został jasno postawiony i czy grupa pomagała w jego sprecyzowaniu?
Czy uogólnione twierdzenia lub wnioski z dyskusji są rzeczywiście wynikiem wspólnych rozważań uczniów? Czy też stanowią tylko sądy narzucone przez prowadzącego dyskusję i nie mają nic wspólnego z jej przebiegiem? Czy dyskusja prowadzi konsekwentnie do określonego celu, czy też jest wyrazem tzw. błędnego koła? Czy dyskusja zmierza w kierunku rozwiązań zgodnych z potrzebami społecznymi uczniów i szkoły, a więc czy wnioski, do jakich dochodzi, nie pozostają w sprzeczności z programem i regulaminem szkolnym?
Czy podczas dyskusji uczniowie rozróżniają przesłanki od wniosków, opinie i przekonania od faktów, konkretne wydarzenia od ich uogólnień itp? Czy odróżniają twierdzenia istotne od nieistotnych? Czy sprawy uboczne, nie związane z tematem dyskusji, omawia się ze względu na ich istotną ważność dla zrozumienia i rozwiązania dyskutowanego problemu czy też dlatego, że dyskusja zatraciła właściwy kierunek? Czy uczestnicy dyskusji zabierają głos bez względu na wypowiedzi swych poprzedników, czy też nawiązują do nich, starając się je uzupełnić lub polemizując z nimi?

Cześć, mam na imię Henryk i od wielu lat jestem ojcem. Moja żona namówiła mnie, abym założył tego bloga i dzielić się z wami swoją wiedzą, którą posiadam 🙂 Zapraszam Cię do miłej lektury mojego bloga!