Cechy osobowości nauczyciela ; jego rola jako organizatora działalności grupowej uczniów

Ogólnie można powiedzieć, że nauczyciel tym skuteczniej spełnia swą rolę jako organizator działalności grupowej uczniów, im wyższe posiada kwalifikacje zawodowe. Niestety jak dotąd niezupełnie jasno wiemy, na czym owe kwalifikacje polegają. Na ogół przyjmuje się, że dla właściwego wykonywania zawodu nauczycielskiego niezbędna jest przede wszystkim znajomość metod nauczania i wychowania oraz umiejętność praktycznego ich zastosowania. Nie bez znaczenia w pracy nauczyciela jest również odpowiednie dostosowanie tych metod do poziomu rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego uczniów, a także liczenie się z całokształtem warunków środowiskowych, w jakich oni wzrastali i w jakich obecnie się znajdują. Oprócz powyższych i innych jeszcze wymagań dotyczących kwalifikacji reprezentowanego przez nauczyciela zawodu wymienia się niemal powszechnie cały szereg różnych osobistych jego cech, w tym zwłaszcza cechy osobowości. Wpływ osobowości nauczyciela na rozwój uczniów dostrzeżono stosunkowo późno. Refleksji i wniosków w tym zakresie dostarczyła bliższa analiza wyników jego pracy pedagogicznej. Zauważono, że te same metody nauczania i wychowania, zastosowane wobec tych samych uczniów i w takich samych warunkach, zapewniają różne wyniki w zależności od osoby, która się nimi posługuje. Zwłaszcza w przypadku wybitnych pedagogów zachodzi trudność w jednoznacznym ustaleniu tego, co uzyskali oni dzięki swym metodom, a co było wynikiem ich osobistego wpływu na otrzymany przez nich rezultat. „Prawdopodobnie należy przyjąć jak pisze L. Bandura że osobowość nauczyciela dobiera sobie takie środki postępowania wychowawczego i dydaktycznego, które są jej najbardziej bliskie i najbardziej z nią związane, i że właśnie dzięki temu są skuteczne”.