Badania nad współdziałaniem i współzawodnictwem

W badaniach uczestniczyło 26 grup. Zadaniem każdej grupy było wydobycie z butelki papierowych stożków. Wydobywać je można było za pomocą sznurków, przywiązanych do ostrego , końca każdego stożka. Szyjka butelki pozwalała na wyciągnięcie jednocześnie tylko jednego stożka. Do butelki, przez wydrążony w jej dnie otwór, wprowadzono wodę. Grupa miała wydobyć stożki, zanim ulegną zmoczeniu. Dokonano próby wydobywania stożków w dwóch różnych sytuacjach: w sytuacji współdziałania i sytuacji współzawodnictwa. W sytuacji współdziałania osoby badane poinformowano, że celem eksperymentu jest dokonanie pomiaru ich umiejętności wzajemnego współdziałania. Nie wprowadzono tu żadnych nagród ani kar. W sytuacji współzawodnictwa najsprawniejsi członkowie ] grupy byli nagradzani pieniężnie (od 10 do 25 centów). Ci zaś spośród , nich, którzy nie wywiązali się z zadania, narażeni byli na karę pieniężną (od 1 do 5 centów). W wyniku badań okazało się, że grupy, które doskonale radziły sobie z powierzonym im zadaniem w warunkach współpracy, zawiodły zdecydowanie w warunkach współzawodnictwa. Wyprowadzono stąd wniosek, że współzawodnictwo dezorganizuje sprawne wykonanie zadania. Badania nad wpływem współdziałania i współzawodnictwa na efektywność pracy w grupach, złożonych z uczniów z drugiej klasy szkoły ’ powszechnej, przeprowadziła Celia Stendler wraz ze swymi współpracownikami. W badaniach uwzględniono trzy grupy uczniów. * Każda z nich składała się z 4 chłopców i 4 dziewczynek. Zadaniem poszczególnych grup było namalowanie dwu malowideł ściennych. Przed rozpoczęciem malowania pierwszego malowidła podano dzieciom do wiadomości, że jeżeli dobrze wykonają swe zadanie, to każde z nich otrzyma nagrodę. Drugi rodzaj malowidła rozpoczęto od poinformowania ucznia, że w wyniku należycie wykonanego przez nich zadania nagrodzony zostanie ten uczeń, który najwięcej przyczyni się do ukończenia malowidła. Przeprowadzone w ten sposób badania wykazały, że warunki w jakich malowano drugie malowidło spowodowały raczej negatywne niż pozytywne interakcje między badanymi uczniami.

Cześć, mam na imię Henryk i od wielu lat jestem ojcem. Moja żona namówiła mnie, abym założył tego bloga i dzielić się z wami swoją wiedzą, którą posiadam 🙂 Zapraszam Cię do miłej lektury mojego bloga!