Badań nad efektywnością dyskusji prowadzonej w warunkach szkolnych

W eksperymencie swym usiłował on przekonać się m.in. : czy zmiany postaw członków określonej grupy zachodzą w zależności od zauważonej przez nich zmiany pod tym względem w grupie jako całości, oraz czy współzależność między zmianą ich postaw a zauważonymi pod tym względem zmianami w grupie jako całości maleje pod wpływem dyskusji i podjętej wspólnej decyzji. Osobami badanymi byli studenci. Badania odbywały się w 6 grupach; każda obejmowała 25—30 osób. Polegały one m.in. na tym, że część osób badanych uczestniczyła w dyskusji grupowej, zakończonej podjęciem wspólnej decyzji; część brała udział w wykładzie, po którym następowało tajne głosowanie w sprawie akceptowania zgłoszonych przez wykładowcę propozycji i ogłoszenie wyników głosowania; część wysłuchała wykładu, zakończonego głodowaniem, którego wyników nie podano do publicznej wiadomości. Wyniki badań wykazały, że studenci byli skłonni do zmiany swych postaw w kierunku, w jakim następowały one w ich mniemaniu na ,,roku” jako całości. Stwierdzono także, że dyskusja wraz z podjęciem decyzji sprzyja takim zmianom w szczególny sposób. Ponadto eksperyment dowiódł, że studenci z grup, w których stosowano zazwyczaj techniki oddziaływań grupowych, tj. gdzie liczono się z ich zdaniem, czyli pozwolono dyskutować łatwiej dostosowywali się do stawianych im wymagań niż studenci, którzy byli pozbawieni możliwości współdecydowania w swych sprawach. Tam, gdzie planowane przez władze zmiany były zasadniczo zawsze przedmiotem wspólnych rozważań na danym roku tam spotykały się one z reguły z aprobatą ze strony poszczególnych studentów i przerodziły się szybko w uwewnętrznione normy postępowania. W grupach natomiast, w których w dotychczasowej praktyce nauczania decyzje podejmował wyłącznie prowadzący zajęcia, dyskusja nad nowym sposobem zachowania studentów nie przyczyniła się do rozumienia zaleconego sposobu jako własnej ich normy grupowej.

Cześć, mam na imię Henryk i od wielu lat jestem ojcem. Moja żona namówiła mnie, abym założył tego bloga i dzielić się z wami swoją wiedzą, którą posiadam 🙂 Zapraszam Cię do miłej lektury mojego bloga!