ZAWYŻONE AMBICJE

Marcuse i Habermas należą również do tego kręgu krytyków technolo­gii. Zdaniem Marcusego historycznie ukształtowany instrumentalizm wyciska swoje piętno na współczesnej nauce i technologii (por. Internet, 52). Wyraża pogląd, że praca na taśmie może być tego dobrym przykładem. Stara się on podważać technologiczną racjonalność, którą uważa za zmienną, w przeciwieństwie do Heideggera (1977) oraz Adomo i Horkheimera (1972). Jego zdaniem mogą wystąpić inne postacie rozumu instrumentalnego niż te, które wykształciły się w społeczeństwie klasowym. Nowy typ rozumu instrumentalnego, w opinii Marcusego do­prowadzi do powstania nowej nauki wolnej od negatywnych cech wiedzy i technologii (por. Internet, 52). Jego ambicje wydają się zawyżone.

UOGÓLNIONE TEORIE

Z szerszego dyskursu na temat technologii wynika, że zainteresowania społeczne oraz wartości kultury mają wpływ na uświadomienie sobie zasad rozwoju technologii. Dla niektórych krytyków to wartości chrześci­jańskie pozwalająnam odnieść wrażenie, że możemy „podbić” przyrodę, wiara, która jest widoczna w ekologicznie niezdrowych wytworach tech­nicznych; dla innych to kapitalistyczne wartości doprowadziły do trakto­wania technologii jako narzędzia dominacji nad ludźmi i niszczenia przyrody (por. Merchant, 1980). Teorie te są czasami uogólniane, gdy służą krytyce technologii jako takiej. Na przykład krytycy organizacji technologii pracy (fordyzm) z punktu widzenia ochrony środowiska kwestionowali rolę i znaczenie te­chnologii w ostatnich dekadach XX wieku .

OSTRA KRYTYKA

Wszystko zaczęło się od odrodzenia ostrej krytyki technologii pod wpływem Ellula (1964), Foucaulta (1977) i konstruktywistów. Do fali krytyki dołączyła Szkoła Frankfurcka oraz Heidegger (1977). Krytyka miała przede wszystkim charakter spekulatywny. Heideggerowska teoria technologii odwołuje się do metafizyki, a zwłaszcza samego pojęcia bytu. Podobnie jak dialektyczna teoria racjonalności Szkoły Frankfurckiej. Te ogólne teorie nie są zbyt przekonywające, stanowią jednak istotne antidotum na pozytywistyczną wiarę w postęp. Uzasadniają też koniecz­ność stworzenia granic rozwoju technologii. Jednak zbyt ostra krytyka te­chnologii w obu tych teoriach utrudnia podjęcie wysiłków na rzecz reformy, tym bardziej że krytyka często oznacza odwrót od technologii i zbliżenie się do sztuki, religii, a nawet samej przyrody.

W WARUNKACH PRZEJŚCIA

Trzeba pamiętać, że w czasach modernizmu byliśmy świadkami niebywałego rozwoju sekularyzmu, indywidualizacji, urbanizacji nacjo­nalizmu. Już jednak w ostatnich 40 latach XX wieku można było zaobser­wować upadek państw narodowych, dekolonizację, rozlanie się fali nacjo­nalizmu i fundamentalizmu, powstanie kultury medialnej, rzeczywistości wirtualnej. W warunkach przejścia między epokami powstają nowe napięcia, nie­pewność, a nawet panika. Dyskurs postmodernistyczny wiąże się z nadzie­jami, ale i obawami. Teoria postmodernizmu trafiła do prawie wszystkich dyscyplin akademickich, wywołując zażarte polemiki w filozofii, socjolo­gii, polityce. Konieczne staje się, by w tych okolicznościach po raz kolejny zdefiniować rolę technologii we współczesnym społeczeństwie.

MIĘDZY MODERNIZMEM A POSTMODERNIZMEM

Teorie postmodernistyczne zupełnie zrywają z kulturą i społeczeństwem modemi- stycznym, uznając, że nadszedł kres starej epoki, a zaczynamy żyć w zupełnie nowej erze – postmodernizmie. A trzeba przecież pamiętać, że w podobnych warunkach zrodził się kiedyś modernizm (por. Kellner, 1989a). Klasyczni teoretycy modernizmu, tacy jak Marks, odwołali się do poglądu, że po raz pierwszy w historii życie zostało zorganizowane wokół produkcji towarów, a ludzie tej epoki stanowią nowy gatunek człowieka: homo faber (człowiek pracy). Współcześnie następuje przejście od modernizmu do postmodernizmu, który wyraża się m.in. w restrukturyzacji globalnego kapitalizmu i po­wstaniu postfordowskiej akumulacji kapitału i międzynarodowego kapi­talizmu (por. Kumar, 1995, s. 37). W sferze społecznej zmiany te wyrażają się w postaci tworzenia się społeczeństwa informacyjnego (por. Internet, 51).

MUSIMY UWAŻAĆ

Musimy używać komputera, by zmniejszyć złożoność pracy […]” (por. DeBono, 1979, ss. 18-19). Technologia ma wpływ na społeczeństwo, ale równo­cześnie jest wytworem tego społeczeństwa służącym realizacji jego potrzeb. Baudrillard (1993) uważa, że technologia, przenosząc nas do nowego świata rzeczywistości wirtualnej, doprowadziła do zdalnego porozumie­wania się, wyobcowania, które stanowią katastrofę dla współczesnej cy­wilizacji, tworząc zupełnie nowy, postmodernistyczny horyzont. Nastąpiła zmiana paradygmatu w filozofii (postmodernizm), zmiany w kulturze. Powstaje nowe społeczeństwo.Radykalny dyskurs postmodernistyczny przejawia się w tym, że weszliśmy w zupełnie nową erę, która wymaga nowych teorii.

WPŁYW NA PROCESY

Zarówno wpływa na procesy społeczne, jak i odbiera wpływy ze strony społeczeństwa (por. Blum, McHugh, 1984). Jeśli traktujemy technologię jako zjawisko autonomiczne, to zapominamy ojej korzeniach. Technolo­gia jest przecież jednym z głównych osiągnięć człowieka, mimo iż sposób, w jaki próbuje czasami ją stosować, świadczy o jego upadku. Jeśli się tak dzieje, to wynika to stąd, że technologię traktujemy jako zjawisko niezależne od celu, któremu służy. Wynika to nierzadko z utraty moralnego sensu naszego działania. Zadaniem naszym powinno być nie obalenie technologii, ale podporządkowanie jej użycia kodeksowi moralnemu (por. Kohak, 1984). „Komputer stanowić będzie rewolucję w organizacji, podobnie jak siła parowa w przypadku rewolucji przemysłowej […]. Musimy jednak zabez­pieczyć się, by końcowy wynik był bardziej, a nie mniej ludzki.

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE

Nowoczesne technologie, a zwłaszcza technologia informatyczna, mogą okazać się konieczne do naszego przetrwania. Zagrożenia z nią związane mogą być przedstawiane jednostronnie, biorąc pod uwagę wzrastającą złożoność współczesnego świata. Nasze obawy związane z wdrażaniem technologii muszą znaleźć miejsce w kontekście modelu społeczeństwa jako całości, jeśli chcemy odkryć, co jest przyczyną, a co skutkiem. Dla Ellula (1964) technologia jest zjawiskiem niezależnym, nieujarz- mionym, negatywnie wpływającym na społeczeństwo, wartości, kulturę i twórczość człowieka. By zrozumieć relacje między społeczeństwem a technologią, musimy uznać, że jest zjawiskiem współczesnego świata.

ZAUFANIE DO TECHNOLOGII AUTOMATYCZNEJ

Powstaje pytanie, do jakiego stopnia chcemy zaufać technologii automatycznej. Nie są przecież obojętne dla środowiska naturalnego konsekwencje katastrof wynikające z zawodności systemów automatycznych w przemyśle. Powstająsytuacje kryzysowe, które nie zostały zaprogramowane. Zawodzą nie tylko maszyny, ale i ludzie (Czarnobyl). Wzrasta więc społeczna świadomość potencjalnych zagrożeń złożonych systemów technologicznych. Czy technologia jest powodem problemów społecznych, czy też odpo­wiedzią społeczeństwa, jak je rozwiązać? Żyjemy we wzrastająco przelu­dnionym świecie, w którym bogactwa naturalne wykorzystywane są do granic możliwości, a wszystkie aspekty naszego życia stają się współzależne. Raporty Klubu Rzymskiego (por. Peccei, 1982) zwróciły uwagę na niebezpieczeństwa związane ze stosowaniem technologii, a szczególnie bioinżynierii.

ADAPTACJA DO ŚWIATA AUTOMATYKI

Z jednej strony współczesna technologia jest chwalona za niebywałe postępy w rozwoju, a z drugiej ganiona za doprowadzenie cywilizacji do upadku. Postępy w rozwoju technologii i robotyki doprowadziły do sytuacji, że automatyka stała się tania i zaczęła być coraz powszechniej stosowana. Wprowadzenie automatycznych procesów do produkcji stało się koniecznością nie tylko ze względu na ochronę środowiska, ale również na wzrastające współzawodnictwo na rynkach krajowych i mię­dzynarodowych. Upowszechnienie automatyki doprowadziło do wzrostu bezrobocia i przemieszczania ludzi, zwłaszcza zatrudnionych w przemyśle. Automatyka trafiła do przemysłu energetycznego, transportu, produkcji żywności, a nawet do ochrony zdrowia.